از زمان تاسیس، پیشگامان با جدیت برای به دست آوردن رسمیت و اعتبار ویژه و در نهایت تثبیت جایگاه برند در صنعت ساخت سازه ها و ابرپروژه ها؛ گام برداشته است. باور داریم تنها برای تعالی تلاش می کنیم و شناخته شدن به واسطه این تلاش، الهام بخش کوشش بیشتر و حرکت رو به جلوی ما خواهد بود.

این تنها بخشی از لطف همه جانبۀ حاصل از همکاری با برخی پروژه هاییست که تمام همّ خود را بر آن داشتیم تا از پیشگامان به نکوئی یاد کنند…

و نیز اسناد افتخار ماست؛ که به آن می بالیم و ما را بر آن می دارد تا بیش از پیش برای بهتر شدن این صنعت کوشش کنیم.